View User Back | Print

Total 2279 Record(s) Found : Showing 1 of Total 46 Page(s)
Records per Page :  
 
  Sno. Full Name Roll No. Year Passout
  1 Pijush 20/N 1969
  2 JDS Rawat 2/N 1972
  3 Shalabh Srivastava 4/N 1972
  4 D C Doval 5/N 1972
  5 Amitabh Negi 7/N 1972
  6 JMS Rawat 13/N 1972
  7 Pushpendra Kumar Jain 14/N 1972
  8 KK Sharma 15/N 1972
  9 Abhinav Srivastava 16/N 1972
  10 PK Jolly 18/N 1972
  11 Srikanta Bal 21/N 1972
  12 Sushant Bal 22/N 1972
  13 Bhupinder Subhlok 23/N 1972
  14 Gurdeep Singh 25/N 1972
  15 Alem AO 27/N 1972
  16 VK Bhatt 30/N 1972
  17 Anil Mongia 33/N 1972
  18 Kunwar Singh Aithani 38/N 1972
  19 Jitendra Sg Yadav 53/N 1972
  20 Ajay Tandon 54/N 1972
  21 Vinay Bahadur Kaul 57/N 1972
  22 VM Kalia 60/N 1972
  23 D Manglik 67/N 1972
  24 Ashok Dhar 73/N 1972
  25 Sanjay Tripathi 74/N 1972
  26 Vineet Chaudhry 78/N 1972
  27 Lima Jamir 80/N 1972
  28 SS Tomar 89/N 1972
  29 JP Singh 97/N 1972
  30 Vinay 104/N 1972
  31 Niheto Sema 105/N 1972
  32 VS Gambhir 108/N 1972
  33 Sunil Khatri 110/N 1972
  34 Jemti Ao 114/N 1972
  35 SN Gupta 116/N 1972
  36 Yugal Kishore Negi 119/N 1972
  37 Sushil Kumar Baunthiyal 120/N 1972
  38 PK Bhatia 122/N 1972
  39 Vijay Kr Sharma 124/N 1972
  40 Anand Kothyari 210/N 1972
  41 Chitranjan Sg Yadav 211/N 1972
  42 CP Aswal 216/N 1972
  43 BK Bahl 217/N 1972
  44 MN Khan 219/N 1972
  45 AS Sahney 221/N 1972
  46 RP Singh 223/N 1972
  47 JS Bagga 226/N 1972
  48 Pankaj Prabhakar 231/N 1972
  49 A Ghosal 232/N 1972
  50 TPS Kohli 234/N 1972